Tưởng niệm cố Ni trưởng thượng Diệu hạ Tấn

35

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh.
Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni.
Thưa toàn thể thiện nam, tín nữ Phật tử.

Trong khung cảnh trang nghiêm trầm hương quyện tỏa, dưới sự hiện diện của chư Tôn Thiền đức Tăng Ni, trước khi cung tống kim quan của Ni trưởng chúng con nhập bảo tháp, xin chư Tôn Thiền đức cho phép chúng con – đại diện PBNG tỉnh Thừa Thiên – Huế kính dâng đôi dòng tưởng niệm.

Ngưỡng bạch Giác linh Ni trưởng!
Ni giới Thừa Thiên – Huế chúng con được tin Ni trưởng thuận thế vô thường, xả báo nhục thân về cõi Tịnh, chúng con không khỏi bùi ngùi trước cảnh tử biệt sanh ly. Trong giờ phút thiêng liêng nghìn thu vĩnh biệt này, cho chúng con có đôi lời ôn lại công hạnh của Ngài.

Nam mô Lâm Tế Tông Tứ Thập Tam Thế Tường Vân Pháp phái, Diệu Đức Ni viện, Viện chủ húy thượng Tâm hạ Từ, tự Diệu Tấn, hiệu Trí Viên, Giác linh Tôn sư thùy từ chứng giám.