Thiền sư

10

Thiền sư (tiếng Anh: Zen master) là một thuật ngữ ám chỉ cá nhân dạy về Thiền tông. Tuy vậy trong phật giáo Đại thừa thì không phải ai dạy thiền cũng được gọi là thiền sư, danh từ này dùng cho các bậc chứng ngộ được ấn chứng, hoặc là tấn phong cho các nhà sư, cao tăng đã viên tịch.