Lễ cung thỉnh Giới bổn từ Tổ đình Từ Nghiêm về chùa Thanh Tâm

320