Kinh Trung Bộ

96
HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH

Chủ tịch
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Tổng Thư ký
Thượng tọa THÍCH TRÍ SIÊU

Thành viên
Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG
Hòa thượng THÍCH MINH CẢNH
Hòa thượng THÍCH CHƠN THIỆN
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN
Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM
Hòa thượng THÍCH PHƯỚC SƠN
Thượng tọa THÍCH NGUYÊN GIÁC
Thượng tọa THÍCH PHƯỚC CẨN