Kinh trung bộ (Những chữ viết tắt)

68

Những chữ viết tắt:

A. : Aṅguttara Nikāya
D. : Dīgha Nikāya
DA. : Dīgha Nikāya Aṭṭhakathā
Dh.A. : Dhammapada Aṭṭhakathā
Dh. hay Dhp. : Dhammapada
DPPN. : Dictionary of Pali Proper Names
         (G.P. Malalasekera)
Đại. : Đại Tạng Kinh
G.S. : Gradual Sayings
MA. : Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā
Mhvs. : Mahāvaṃsa Milindapañha
M. : Majjhima Nikāya
Miln. : Milindapañha
Pāc. : Pāccittiya
PED. : Pāli-English Dictionary
       (T.W. Rhys Davids and W. Stede)
Pṭs. : Paṭisambhidāmagga
S. : Saṃyutta Nikāya
Sn. : Suttanipāta
Thag. : Theragāthā
Thīg. : Therīgāthā
Vbh. : Vibhaṅga
Vin. : Vinaya-piṭaka
Vism. : Visuddhimagga