Giới tử Ni tại Giới trường chùa Thanh Tâm thi tụng luật

200

[:vi]Chiều tối ngày 12/10/2020, tại Giới trường Ni, Đại Giới đàn Huệ Hưng – chùa Thanh Tâm (Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) Hội đồng Thập sư Ni cùng quý Ni trưởng, Ni sư, Ban giám khảo, Ban quản chúng giới tử Ni đã tổ chức cho 370 giới tử Ni thi tụng Luật  theo quy định của Đại Giới đàn: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, Thức xoa: 04 quyển Luật Trường Hàng; Sa-di, Sa-di Ni: 02 quyển Luật Trường Hàng.

 

Yên Thủy

[:]