Chư Ni ban đất trồng cỏ xung quanh chánh điện tạm Học viện

293

Nhuận Bảo