Trang nghiêm Lễ Cầu Nguyện Cất Nóc tại chùa Bát Bửu Phật Đài (Phật Cô Đơn)

148

Thực hiện: Ban Truyền Thông Học viện